Κατηγορίες πτυχιούχων

 Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:

 • απόφοιτοι των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.,
 • διπλωματούχοι των Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων,
 • πτυχιούχοι των Σχολών Επιστημών του Περιβάλλοντος,
 • απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Τ.Ε.Ι., Τμημάτων Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Πανεπιστημίων συναφούς γνωστικού αντικειμένου,
 • απόφοιτοι ομοταγών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφών γνωστικών αντικειμένων,
 • πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ με πενταετή (5) εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο των «Έργων διαχείρισης περιβάλλοντος»,
 • πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΤΕΙ με πενταετή (5) εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο των «Έργων διαχείρισης περιβάλλοντος»,
 • πτυχιούχοι άλλων επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων που κατά περίπτωση κρίνονται συναφείς από την αρμόδια επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών.

Κριτήρια εισαγωγής

Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων για το Π.Μ.Σ., οι οποίοι έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών και ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.). Η αποδοχή βασίζεται στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση (σε εκατοντάβαθμη κλίμακα) του φακέλου του/της υποψηφίου/ας, στην οποία λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια (σε παρένθεση φαίνεται ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου):

 1. Βαθμός πτυχίου – με ελάχιστη βαθμολογία «Λίαν Καλώς» (40%),
 2. Ο μέσος όρος (Μ.Ο.) βαθμολογίας των προπτυχιακών μαθημάτων που φαίνονται στο αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών και έχουν σχέση με τα προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος (10%)
 3. Δύο συστατικές επιστολές (10%),
 4. Άριστη/Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (20%),
 5. Προσωπικότητα του υποψηφίου - Συνέντευξη (20%).
 6. Άλλα σχετικά βιογραφικά στοιχεία, τα οποία συνεκτιμώνται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης από την Επιτροπή.

Δεκτοί στο Π.Μ.Σ. γίνονται οι υποψήφιοι με το μεγαλύτερο συνολικό βαθμό. Ειδικά για αλλοδαπούς φοιτητές απαιτείται και πιστοποιητικό Ελληνομάθειας.

Κατ’ εξαίρεση, μόνο στην περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός εισακτέων, μπορεί να  γίνουν δεκτοί υποψήφιοι με γενικό βαθμό πτυχίου «Καλώς». Στην περίπτωση αυτή απαιτείται τεκμηριωμένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.