ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι προσφέρει το πρόγραμμα

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης  Περιβάλλοντος
 • Ταχύρυθμη εξειδίκευση διάρκειας ενός έτους
 • Προσιτά δίδακτρα (€2.300) σε τρεις ισόποσες δόσεις
 • Βιβλιογραφική και εργαστηριακή υποστήριξη των μεταπτυχιακών σπουδών
 • Διεπιστημονική γνώση και έρευνα στη διαχείριση του περιβάλλοντος

Προϋποθέσεις εισαγωγής

 • Κατοχή πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε. ή διπλώματος Μηχανικού ή πτυχίου συναφούς ειδικότητας
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Για όλες τις αιτήσεις εισαγωγής αξιολογούνται τα προσόντα των υποψηφίων. Συνεκτιμώνται οι ακαδημαϊκές ικανότητες και η επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων.

Αιτήσεις εισαγωγής για το Α.Ε. 2016-2017 υποβάλλονται μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Αντικείμενα απασχόλησης αποφοίτων του ΠΜΣ

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. μπορούν να ασχοληθούν με τα ακόλουθα αντικείμενα:

 • Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
 • Εκπόνηση Μελετών Αντιπλημμυρικής Προστασίας, εφαρμογή σύγχρονων αντιπλημμυρικών μεθόδων και εναλλακτικών λύσεων.
 • Εκπόνηση Μελετών Χαρτογράφισης Πλημμυρικής Επικινδυνότητας και Διαχείρισης κινδύνων πλημμυρών σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής ένωσης 2007/60/ΕΚ.
 • Μελέτη προστασίας υδραυλικών κατασκευών, με σύγχρονες μεθόδους, έναντι τοπικής διάβρωσης και στερεομεταφοράς.
 • Μελέτη διαχείρισης Υδατικών πόρων και ανάλυσης επικινδυνότητας. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60.
 • Μελέτη οριοθέτησης φυσικών υδατορρευμάτων και προστατευόμενων περιοχών.
 • Συμμετοχή στην εκπόνηση πολεοδομικών, χωροταξικών και αναπτυξιακών μελετών.
 • Διενέργεια πραγματογνωμοσυνών σε θέματα περιβάλλοντος.
 • Διεξαγωγή επιθεωρήσεων περιβάλλοντος.
 • Στελέχωση ιδιωτικών επιχειρήσεων ως ειδικών σε Έργα Διαχείρισης του Περιβάλλοντος.
 • Μελέτη και κατασκευή έργων προστασίας πρανών με χρήση φυτοκάλυψης.
 • Μελέτη και προστασία των εδαφών και των τεχνικών έργων από την υδραυλική διάβρωση.
 • Μελέτη και εκτέλεση έργων απορρύπανσης εδαφών.
 • Μελέτη και κατασκευή έργων διάθεσης και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων.
 • Μελέτη και κατασκευή λιμνοδεξαμενών συγκέντρωσης λυμάτων βιολογικού καθαρισμού.
 • Μελέτη και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων ειδικών κατηγοριών.
 • Μελέτη και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων.
 • Μελέτη και προσαρμογή των γεωτεχνικών έργων στο φυσικό περιβάλλον.
 • Στελέχωση υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως στελέχη υπηρεσιών, παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, συμβουλευτικών υπηρεσιών, ελεγκτικών μηχανισμών, πιστοποιήσεων κ.λπ.).

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας, τα εργαστήρια, ο εξοπλισμός και η διοικητική δομή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα. Τα Εργαστήρια του Τμήματος καθώς και οι βιβλιοθήκες του ΤΕΙ υποστηρίζουν με τον εξοπλισμό τους το ΠΜΣ.


Ειδικότερα, η υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα περιλαμβάνει τρεις αίθουσες διδασκαλίας, ένα αμφιθέατρο και δώδεκα εξοπλισμένα εργαστήρια τα οποία αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Εργαστήρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα

Α/Α Ονομασία Εργαστηρίου τ. μ. Θέσεις Κτίριο Όροφος
1 Εργαστήριο Αντοχής Υλικών 144.67 25 11 Ισόγειο
2 Εργαστήριο Εδαφομηχανικής 174.53 25 11 Ισόγειο
3 Εργαστήριο Σκυροδέματος 234.58 25 11 Ισόγειο
4 Εργαστήριο Οδοποιίας-Ασφαλτικών 92.40 25 11 Ισόγειο
5 Εργαστήριο Πολυμέσων 100.46 35 11 Ισόγειο
6 Εργαστήριο Βραχομηχανικής 76.13 25 11 Ισόγειο
7 Εργαστήριο Τοπογραφίας 114.75 25 11 1ος όροφος
8 Εργαστήριο Υδραυλικής 402.50 25 11 Ισόγειο
9 Εργαστήριο Υδροδυναμικών Έργων 155.76 25 11 Ισόγειο
10 Εργαστήριο Δομικών Υλικών 14.87 20 4 1ος όροφος
11 Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας 79.51 25 4 1ος όροφος
12 Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Νερού 99.87 25 4 Ισόγειο

Για τις ανάγκες διδασκαλίας των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. χρησιμοποιείται αποκλειστικά η Αίθουσα Α1 του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισας.

Ερευνητικά Εργαστήρια

Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. με έδρα τη Λάρισα έχουν θεσμοθετηθεί και λειτουργούν τα εξής τρία ερευνητικά εργαστήρια:

 1. Ερευνητικό Εργαστήριο Τεχνολογίας Υδραυλικών Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΦΕΚ Β’ 873/19-5-2015)
 2. Ερευνητικό Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Ύδατος και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ Β’ 873/19-5-2015) και
 3. Ερευνητικό Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας Επιστήμης και Μηχανικής Συμπεριφοράς των Υλικών (ΦΕΚ Β’ 1046/4-6-2015)
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.